รู้กันหรือยัง ตกงาน ลากออก รับเงินประกันสังคม สูงสุดเดือนละ 7500 บาท

รู้กันหรือยัง ตกงาน ลากออก รับเงินประกันสังคม สูงสุดเดือนละ 7500 บาท

คุณรู้หรือไม่ว่า การที่คุณตกงาน หรือ โดนไล่ออกจากงาน นั้น คุณจะสามารถได้รับเงินประกันสังคมศุงสุดถึง 7500 บาทเลยล่ะ รีบเลยนะใครที่กำลัง ตกงานอยู่ โดยรายะเอียดต่างต่าง จะเป็นตามดังต่อไปนี้ เป็นวิธีที่ง่าย และหลายคนก็ทำได้ง่าย ไม่ย ากเลยล่ะ

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้คุณได้สิทธิ ได้แก่

1. ต้องจ่ายเงินสมท บประกันสังคมมาแ ล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือ นก่อนการว่างงาน

2. ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรื อสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยไม่มีความผิดตามกฎห ม าย

3. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่า งงา นที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างง า น (หากยื่นสิทธิเ กิ นกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิ ท ธิย้อนหลัง)

สิทธิที่จะได้รับเมื่อว่างงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินท ดแ ท นระหว่างการว่างง า นปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยฐานเงิน สมท บสูงสุ ดไม่เกิน 15,000 บาท

เช่น ถ้าผู้ประกั นตนมีเงินเดื อ นเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท ห รือ ถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉ ลี่ ย 40,000 บาท จะได้รับเ พี ยงเดือนละ 7,500 บาท(คิดจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท)

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระห ว่ างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โด ยฐานเงินส มทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนกรณี ถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเ ดื อนละ 3,000 บาท หรือ ถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 60,000 บาท จะได้รับเ งิ นเพียงเ ดื อนละ 4,500 บาท (คิดจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท)

ทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามาร ถใช้สิ ทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน หลังจากลาออ กโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมใด เมื่อคุณเป็นคนห นึ่ งที่ต้องการใช้สิทธิ จะต้องเตรียมห ลักฐ านต่างให้พร้อมเพื่อใช้ขอรับประโย ช น์ท ดแทน ดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. บัตรประจำตัวประช าชน พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

เมื่อคุณส มบัติค ร บถ้วน ให้นำหลักฐานไปยื่นได้ที่สำนักงานจัดห างานของรัฐที่ไหนก็ได้ที่สะดวก สำนั กงานประกันสังคมก็จะทำก าร โอนเ งิ นทดแทนการข า ดรายได้ต ามสิ ท ธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาค า รเดือนละ 1 ครั้ง และได้รับไปจนกว่าจะมีงานทำห รื อครบสิ ท ธิตามกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น 

           สำหรับใครที่ยังมีคำ ถ ามหรือมีข้อสงสัยบางประการ สามาร ถสอบถามข้อมู ลเพิ่มเ ติ มได้ที่ สาย 1506 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง หรือที่เ ว ปไซต์ข องสำนักงานประกันสังคม ที่มีการอธิบายรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว เงินประกันสั งค มที่คุณจ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่น อน หากวันนั้ นมาถึง อ ย่ าลืมไปแสดงตัวเพื่อใช้สิ ท ธิกันด้ ว ยนะคะ อย่างน้อยก็จะได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว หรือเก็บเป็นเ งิ นก้อนไว้ลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคตก็ได้

ในส่วนหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่า งงา น (สปส. 2-01/7)

2. บัตรประจำตัวป ร ะชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเน าแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจ า กงานของผู้ประกันตน กรณีที่ไม่มีสำเ น า สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเ บี ยนกรณีว่างงานได้

5. หนังสือห รื อคำสั่งของนายจ้างให้อ อกจากง าน

6. สำเนาสมุดบั ญ ชีเงินฝากธนาคารประเภทออมท รั พย์หน้าแร กซึ่งมีชื่อและเลขที่บั ญ ชีของผู้ปร ะกั นตน ผ่าน 11 ธนาคาร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *