เลือกพระอาทิตย์มา 1 ด ว ง พระอาทิตย์ที่เลือกจะบอกถึงนิ สั ยคุณได้

เลือกพระอาทิตย์มา 1 ด ว ง พระอาทิตย์ที่เลือกจะบอกถึงนิ สั ยคุณได้

 

พระอาทิตย์หมายเลข 1


ทำนายว่า คุณเป็นคนประเภทน้ำค รึ่งแก้ว ไมย่อท้อต่ออุปสร รค พย าย ามพัฒนาตัวเองอยู่ตล อด และคุณเป็นคนที่เ ข้ ากับคนอื่นได้ง่ าย แ ละจะมีเพื่่อนที่ดีที่จะคอยซั พพ อร์ตคุณ คุณชอบที่จะอยู่กับตั วเอ ง อีกอ ย่ างหนึ่งคุณเป็นคนคิดบ วก คุณจึงเ ลือ กอยู่กับตัวเองเพ ร าะคิดว่าจะได้ไม่ไปทำร้ า ยใคร และมันเป็นวิธีที่จะคัดกรองทำให้คุณเ ห ลือแต่เพื่อนแท้

พระอาทิตย์หมายเลข 2


ทำนายว่า คุณชัดเจ นเ รื่ อ งพื้นที่ส่วนตัว คุณให้ความสำคัญกับเ รื่ อ งนี้ แและคุ ณเป็นคนที่ชอบเ ว้ นระยะอย่างเ ห ม าะสม โลกส่วนตัวสูง คุณเป็นคนที่ใจดีอยู่ในระดับนึงเลย ใค รที่เดือดร้อนมาคุณก็จะช่ ว ยให้คนคนนั้นอยุ่เสมอเลยล่ะ แล้วเคยสังเกตตัวเอ งมั้ยว่าคุณมีสัมผัสที่หก หรือลางสังหรณ์ จงเ ชื่ อซะเพ ร าะจะทำให้คุณออกจากปัญหาได้

พระอาทิตย์หมายเลข 3


ทำนายว่า คุณเป็นคนฉ ล าด และมีความก ล้ าหาญ และยังเป็นคนที่ซื่อสั ต ย์ โปร่งใส มีจิตใจที่กว้ างขว าง ไม่ค ดโกงผู้อื่น คุณเกิ ดมาและมีลัก ษณะที่เป็นผู้นำ แนะนำคนอื่น ได้ และมีเ ซ้ นส์ที่ดีที่จะแบ่งแ ยกให้คนอื่นเ ห็ นความถูกคว ามผิด เมื่อ ตั ดสินใจไปแล้วก็ย ากมากที่จะห้ า มได้

พระอาทิตย์หมายเลข 4


ทำนายว่า  ชอบที่จะเผ ชิ ญกับความท้าท า ยและสิ่งใหม่ อยู่เส มอ ไม่ว่าจะเป็นการผจ ญภัย ปีนเขา หรือกิจกร ร มต่างต่าง เป็นต้น คุณชอบที่จะใช้ชี วิ ตให้เต็มที่ จึงมั กมีความคิดใหม่ ส ร้างสร ร ค์ออกมาไม่หยุดหย่อน แต่เป้าห ม ายที่ย อดเยี่ยมจะเกิ ดขึ้นได้ถ้าคุณมั่นใจท างไหนสักทาง เป็นคนที่มีความคิดแป ล กใหม่อย่างมาก 

พระอาทิตย์หมายเลข 5


ทำนายว่า คุณเป็นคนฉ ลาด แต่คนอื่นมั กไม่รู้ เพราะคุณไม่ค่อยไปแ ช ร์สิ่งที่คุณคิดกับคนอื่น สักเท่าไร และคุณรักที่จะช่ว ยเหลื อคนที่ต้องกา รความช่วยเห ลือ คนอื่น แต่ก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวบ่อ ยบ่อยอยู่เช่นกัน เพราะคุณก็มีมุมที่ไม่อย า กให้ใครรู้เหมือนกัน

พระอาทิตย์หมายเลข 6


ทำนายว่า เป็นคนสนุกสนาน ไม่เค รี ย ด หากเจออุปสร รคไม่ว่าย าก ไหน คุณจะมีวิ ธีคิดที่ทำให้ตัวเองไม่เ ค รี ยด นั่นก็คือคุณมองว่าเป็นการเ รี ยนรู้สิ่งใหม่ ในสายคนอื่น มองว่าคุณเป็นผู้นำ และน่าเชื่อถือ ทำให้คุณมีอำน า จมากเลยล่ะ ใ ครใครก็เคารพคุณ

พระอาทิตย์หมายเลข 7


 ทำนายว่า เป็นคนที่มี เป้าหมายมีมากมายเ ต็ มไปหมด จนบางครั้งก็อาจจะเย อะเกินไป คุณต้องเลื อกสักอย่างนะเพื่อทำให้จริงจัง เพ ราะคุณไม่สามารถทำทุกอย่ าง อย่างที่คิดได้ในเว ลาเดียวกันทั้งห ม ดให้สำเร็จได้ ถ้าก็มีโอก า สที่จะสำเร็จอยู่ ถ้าสำเร็จคุณจะเป็นคนนึงที่น่านับถื อที่สุดเลยล่ะ

พระอาทิตย์หมายเลข 8


ทำนายว่า คุณเป็นคนที่มีความอ ดทนสู งสุ ด มีค วา มคิดความอ่ า นเป็นผู้ใหญ่ ก่อนที่คุ ณจะทำอะไรสักอ ย่ างคุณจะคิดว่าต้องทำยังไงไม่ให้ผิ ดพลาด และสำห รั บคุณเหตุผลมาก่อนความรู้สึก แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความคิด คว ามอ่ า นต่างต่างได้เป็นอย่างดีเลย เป็นค นที่มีเหตุผลอยู่เสมอ 

 

ที่มา brightside, Catdumb

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *